Remote desktop login fra keepass

Jeg har fulgt denne oppskriften:
http://blog.bitcollectors.com/adam/2014/04/launching-rdp-keepass-2-x-auto-login/

Forkortet er det:
Fra keepass:
tools->options>integration->url overrides->add

Capture

I url override legger du inn:

cmd://cmd /c "cmdkey /generic:TERMSRV/{URL:RMVSCM} /user:{USERNAME} /pass:{PASSWORD} && mstsc /v:{URL:RMVSCM} && timeout /t 5 /nobreak && cmdkey /delete:TERMSRV/{URL:RMVSCM}"

Når du lager et entry for å åpne en remote desktop connection ville du vanligvis skrive:

cmd://mstsc /v:192.168.1.1 /f
Dette bytter du ut med:
rdp://192.168.1.1

Posted in Tools, Uncategorized

Powershell

Editor:

Du vil starte Windows PowerShell ISE
Fra cmd eller powershell skriv: powershell_ise.exe

Eller lag en shortcut fra:
C:\windows\system32\WindowsPowerShell\v1.0\powershell_ise.exe

Her er et eksempel på et powershell script som kopierer filer:

#Script to backup Worlds in Minecraft
cls
‘Kopierer alle Minecreaft verdener og legger dem i en mappe med dato og klokkeslett’
$FolderNameWithDateAndTime = Get-Date -format “yyyyMMdd HH_mm_ss”
$SourceFolder = ‘c:\temp’
$DestinationFolder = Join-Path ‘c:\temp2’ $FolderNameWithDateAndTime
echo “Kopierer fra : ” $SourceFolder “til” $DestinationFolder
Copy-Item $SourceFolder $DestinationFolder -Recurse
# If running in the console, wait for input before closing.
if ($Host.Name -eq “ConsoleHost”)
{
Write-Host “Press any key to continue…”
$Host.UI.RawUI.FlushInputBuffer()
# Make sure buffered input doesn’t “press a key” and skip the ReadKey().
$Host.UI.RawUI.ReadKey(“NoEcho,IncludeKeyUp”) > $null
}

Lag en bat fil som kan starte powershell scriptet:

@ECHO OFF
rem Pass på at du ikke legger noen ekstra spacer bak linjene som angir filen!
SET ThisScriptsDirectory=%~dp0
SET PowerShellScriptPath=%ThisScriptsDirectory%CopyMineCraftStuff.ps1
PowerShell.exe -NoProfile -ExecutionPolicy Bypass -Command “& ‘%PowerShellScriptPath%'”;

 

 

Posted in Uncategorized | Leave a comment

Raise Events

public class Time
  {
    //Denne klassen kan du test som følger fra et annet sted..
    //private void simpleButton2_Click(object sender, EventArgs e)
    //{

    //  Time t = new Time();
    //  t.TimeHasChanged += t_TimeHasChanged;
    //  t.ChangeTime();
    //}

    //void t_TimeHasChanged(object sender, TimeHasChangedEventArgs e)
    //{
    //  MessageBox.Show(e.SomeProperty);
    //}


  
    //Delegaten
    public delegate void TimeHasChangedEventHandler(object sender, TimeHasChangedEventArgs e);

    //Eventet
    public event TimeHasChangedEventHandler TimeHasChanged;

    // Metoden man benytter for å raise eventet
    protected virtual void OnTimeHasChanged(TimeHasChangedEventArgs e)
    {
      if (TimeHasChanged!=null)
      {
        //Invoke delegates
        TimeHasChanged(this, e);
      }
    }

    //En testmetode for å kunne raise eventet.
    //Vanligvis vil man raise eventet på de stedene man måtte ønske
    public void ChangeTime()
    {
      this.OnTimeHasChanged(new TimeHasChangedEventArgs() { SomeProperty = "Dette er en test" });
    }

  }

  //EventArgs klassen. Denne vil du normalt utstyre med de properties som du har behov for.
  //Dersom du ikke har behov for å sende spesielle data rundt omkring så kan du bruke EventArgs direkte
  //og ikke gå via en egen klasse som arver EventArgs
  public class TimeHasChangedEventArgs : EventArgs
  {
    public string SomeProperty { get; set; }
  }

Posted in C# | Leave a comment

Ta tiden på noe

//Start tid
DateTime startTime = DateTime.Now;

//Gjør noe
Thread.Sleep(2000);

//Stopp tid
DateTime stopTime = DateTime.Now;

//Hvor lang tid tok det.
TimeSpan duration = stopTime - startTime;
MessageBox.Show(duration.ToString());
Posted in C# | Leave a comment

C# Operators

Null-coalescing (??)
// y = x, unless x is null, in which case y = -1.
int y = x ?? -1;

Conditional operator (?:)
condition ? first_expression : second_expression;

Posted in C# | Leave a comment

Enable/Disable Resharper

Du må ikke lete i resharper menyen, men i den ordinære tools menyen.
Tools–>Options–>Resharper.

Posted in Visual Studio | Leave a comment

Debugger


List li = new List();
li.Add(new Person { FirstName = "Jeroen", LastName = "Schiøtt" });
li.Add(new Person { FirstName = "Ronny", LastName = "Gydar" });

//Vha denne attributten får vi pen informasjon i debugger.
[System.Diagnostics.DebuggerDisplay("{FirstName} {LastName}")]
  public class Person
  {
    public string FirstName { get; set; }
    public string LastName { get; set; }
  }

Resultatet blir da:

Posted in C#, Visual Studio | Leave a comment